Samenwerking professionals

De Hart&Vaatgroep behartigt de belangen van alle hart- en vaatpatiënten in Nederland. We werken voortdurend aan verbetering van de kwaliteit van zorg. Voor patiënten én professionals.

Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, werken we samen met patiënten en professionals in de zorg, zorgverzekeraars, wetenschappers en de overheid.

Yolande Appelman is al 10 jaar werkzaam als interventie cardioloog bij het VUmc en werkt al een aantal jaren samen met De Hart&Vaatgroep. Yolande vertelt in onderstaande video waarom zij de Hart&Vaatgroep aanraadt aan haar hartpatiënten.

Klik om de video te bekijken

Goede en betaalbare zorg voor iedereen

De Hart&Vaatgroep streeft ernaar dat de beste zorg toegankelijk is voor iedereen.  We doen er alles aan om zorgverzekeringen, het verzekerd pakket en de inkoop van zorg, zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van hart- en vaatpatiënten. We gaan hiervoor in gesprek met alle partijen die invloed hebben, zoals verzekeraars, zorgaanbieders, de overheid en patiënten.

Hartrevalidatie

Maar gemiddeld 28% van de patiënten met een indicatie volgt daadwerkelijk hartrevalidatie. Samen met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) willen wij dit percentage verhogen.

Daarom ontwikkelden we met andere partijen een folder over hartrevalidatie. De folder is bedoeld voor gebruik op de afdeling cardiologie en in de polikliniek cardiologie, ter ondersteuning van een (verwijs)gesprek over hartrevalidatie.

Bekijk de folder 'Hartrevalidatie helpt!'.

Je kunt de folder ook bestellen via het bestelformulier.

Keurmerken

Onze keurmerken zijn een kwaliteitsoordeel over de geboden zorg aan patiënten.
Om voor een keurmerk in aanmerkingen te komen, moet het zorgaanbod voldoen aan een aantal vastgestelde criteria. Deze criteria worden vastgesteld in overleg met beroepsverenigingen.
Zo maken we het zorgaanbod transparant en kun je als patiënt een gefundeerde keuze maken voor een bepaald ziekenhuis of zorgaanbieder.

De Hart&Vaatgroep heeft op dit moment twee keurmerken:

  • Vaatkeurmerk: keurmerk voor behandelingen van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals
  • Spataderkeurmerk: keurmerk voor de behandeling van spataderen

Kwaliteitscriteria

De Hart&Vaatgroep heeft, samen met andere partijen, voor verschillende aandoeningen en zorgsoorten kwaliteitscriteria ontwikkeld. De kwaliteitscriteria zijn handvatten voor zorgverleners en bestaan uit de eisen en wensen van patiënten. Ze maken duidelijk waaraan goede zorg volgens patiënten zou moeten voldoen.

Kwaliteitscriteria worden ingezet voor meerdere doeleinden, zoals:

  • input aan zorgaanbieders voor patiëntgerichte kwaliteitsverbeteringen;
  • input aan zorginkopers voor het inkopen van zorg van goede kwaliteit;
  • input voor regionaal overleg met zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars over goede kwaliteit van zorg;
  • input bij de ontwikkeling van een zorgstandaard, richtlijn, keurmerk of patiënteninformatie.

Bekijk de kwaliteitscriteria waar wij aan hebben mee gewerkt.

CQ-index en PROMs

De CQ-Index
De CQ-Index (Consumer-Quality Index) is een belangrijk instrument om de kwaliteit van zorg, vanuit wensen en verwachtingen van patiënten, in kaart te brengen. De vragenlijst van de CQ-Index geeft inzicht in de ervaringen van patiënten met de zorg en wat zij belangrijk vinden. Op allerlei terreinen van de gezondheidszorg zijn CQ-Index vragenlijsten ontwikkeld, zoals voor de spataderzorg en voor de zorg voor hartfalenpatiënten. Deze zijn te downloaden via de website van Zorginstituut Nederland. Meer informatie over de CQ-Index is te vinden via patientervaringsmetingen.nl.

PROMs
PROMs (Patient Reported Outcome Measures) zijn vragenlijsten waarmee het resultaat van de behandeling, zoals de patiënt dat ervaren heeft, wordt gemeten (voor en na de behandeling). PROMs zijn inmiddels ontwikkeld voor de spataderzorg en voor Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) is een PROMs in ontwikkeling. Meer informatie over de PROMs.

Programma KIDZ

De Hart&Vaatgroep werkt sinds 2014 samen met tien andere patiëntenorganisaties in het programma KIDZ. KIDZ staat voor Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische Zorg.

Onder KIDZ vallen verschillende projecten, waarin producten en tools ontwikkeld worden waarmee de kwaliteit van medisch specialistische zorg beïnvloed en gemeten wordt. Het uitgangspunt van KIDZ is altijd het perspectief van de patiënt.

Lees meer over KIDZ.

Zorgstandaarden

Ook dragen we bij aan de ontwikkeling van zorgstandaarden. In een zorgstandaard staat beschreven hoe de zorg voor mensen met een hart- of vaatziekte het best georganiseerd kan worden. En heel belangrijk: wat mensen zelf kunnen doen. 

Zorgstandaarden waar we aan bijgedragen hebben zijn:

  • Zorgstandaard Cardiovasculair Risicomanagement
  • Zorgstandaard CVA

Patiëntenversies van richtlijnen

Artsen werken volgens wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. Voor patiënten zijn deze richtlijnen vaak lastig te begrijpen. Om keuzes van artsen beter te leren begrijpen, zijn van een aantal richtlijnen patiëntenversies gemaakt. Voorbeelden zijn:

  • Patiëntenversie voor spataderen en etalagebenen 
  • Patiëntenversie Zorgstandaarden Cardiovasculair risicomanagement en CVA/TIA 

Beweegprofessionals

De Hart&Vaatgroep kent een bijzondere groep leden: de beweegprofessionals. Organisaties die beweegaanbod hebben voor hart- en vaatpatiënten kunnen zich als buitengewoon lid aanmelden bij De Hart&Vaatgroep.

Het aanbod van de aangesloten organisaties is te vinden in de Beweegzoeker. Hier kunnen patiënten snel op postcode en plaats zoeken naar aanbod in hun regio.

Zelfmanagement

Zelfmanagement is een belangrijk onderwerp voor De Hart&Vaatgroep. We streven ernaar dat de patiënt de regie neemt over zijn eigen leven en zorg. Om dit te bereiken werken we veel samen met professionals in de zorg.

Meer informatie:

Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Hartfalen

Het doel van de LTA Hartfalen is om een kader te bieden voor regionale afspraken tussen betrokken zorg-professionals en zorggebruikers omtrent de organisatie van hartfalenzorg. In de LTA is nadrukkelijk plaats voor gezamenlijke besluitvorming van de arts en patiënt en wordt aandacht besteed aan zelfmanagement van de patiënt of de mantelzorger.