Ledenraad

De ledenraad van De Hart&Vaatgroep bestaat uit maximaal 25 personen. De ledenraad wordt gekozen door de leden.

De ledenraad heeft onder andere de taak om (financiële) jaarstukken goed te keuren, besluiten te nemen over eventuele statutenwijzigingen en gaat over de benoeming en het ontslag van de leden van het bestuur van de vereniging. De ledenraad vergadert 4 keer per jaar.

Ledenraad 2017-2020

Op 28 juni 2017 is de nieuwe ledenraad geïnstalleerd.

Ada van der Linden

Ik wil graag bijdragen aan de organisatie van een gezonde vereniging, met doelstellingen die door alle leden onderschreven kunnen worden. Modern van opzet, van deze tijd.

Jan Dekkers

Vanuit een positief kritische houding wil ik een bijdrage leveren aan de belangenbehartiging van de aangesloten leden. Ik wil helpen bouwen aan een goede (bestuurs)structuur, waarbij het voor de nieuwe en bestaande leden duidelijk is wat wij doen en hoe zij daaraan kunnen bijdragen door hun ervaringen met ons te delen. Binnen Seniorweb hou ik mij voornamelijk bezig met Zorg en Welzijn in de breedst mogelijke zin van het woord. De ervaring die ik daar op doe, wil ik aanwenden om het bestuur van de Hart- & Vaatgroep verder gestalte te geven. Ik wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg voor mensen met een hart- en vaataandoening.

Harry van der Heijden

Ik wil een bijdrage leveren aan het optimaal functioneren van het vrijwilligerswerk binnen De Hart en Vaatgroep, met name voor de Regio Limburg. Als hartpatiënt kan ik mij een ervaringsdeskundige noemen. In 1992 omleidingen, in 2004 gedotterd, in 2007 een aortaprothese en in 2016 een prothese in de lies. Sinds 1992 heb ik veel intensieve contacten met hartpatiënten. Graag zet ik mijn ervaringsdeskundigheid in voor andere hart- en vaatpatiënten.

Martijn Kampshoff

Sinds 2008 ben ik werkzaam in mijn eigen bedrijf, bureau KAESS. Samen met een hecht team van mensen ondersteunen wij onze klanten over de hele wereld met vraagstukken op het gebied van communicatie, educatie en informatietechnologie. Al vroeg in mijn leven werd de erfelijke hartspierziekte Hypertrofische Obstructieve Cardiomyopathie gediagnosticeerd. Vijf jaar geleden manifesteerde deze ziekte zich en verslechterde mijn conditie. Er is toen besloten om een ICD te implanteren als preventieve therapie tegen gevaarlijke hartritmestoornissen. Deze ervaring neem ik mee als lid van de ledenraad. Ik zie De Hart&Vaatgroep als een sterke vereniging voor en door hart -en vaatpatiënten. Tegelijkertijd vervult de vereniging een rol in de maatschappelijke discussie over de toekomst van gezondheidszorg, waar ik als lid van de ledenraad graag een bijdrage aan lever.

Jos Vermunt

Als hartpatiënt, die zijn huidig leven te danken heeft aan het medisch handelen, wil ik graag vanuit mijn professionele kennis en ervaring een bescheiden tegenprestatie leveren aan de onderzoekers, artsen en verplegers op het gebied van hart en vaatziekten. Het belangrijkste vind ik het delen van ervaringen met medepatiënten, op basis van deskundige voorlichting. Gedurende de afgelopen 3 jaar heb ik mij vanuit de ledenraad als voorzitter van de audit commissie (financieel toezicht) en als lid van diverse commissies ingezet voor onze organisatie. Ik heb ervaring in het bedrijfsleven op management- en directieniveau en vervolgens 20 jaar als hoogleraar distributielogistiek aan de Economische faculteit van de universiteit van Tilburg. In bestuurlijke zin heb ik ervaring als voorzitter en lid van verschillende lokale verenigingen.

Lou Doorakkers

Eerder werkte ik als penningmeester van De Hart&Vaatgroep regio Brabant. Graag wend ik mijn energie aan om een bijdrage te leveren aan een moderne vereniging voor hart- en vaatpatiënten.

Bert Luijendijk

Als langdurig ervaringsdeskundige op het gebied van hartproblemen zet ik mijn kennis en ervaring graag in ten behoeve van andere hart- en vaatpatiënten. De regio's en de activiteiten worden steeds belangrijker. Vrijwilligers zijn niet het cement, maar veel meer; ze zijn de bouwstenen van onze vereniging. Graag zet ik mij er voor in dat het Hart & Vaatcafé rond de ziekenhuizen nog meer kansen krijgt om uit te breiden. Als lid van de ledenraad neem ik mijn bestuurlijke ervaring in tal van maatschappelijke en politieke organisaties mee.

Adri Drubbel

Ik vind het belangrijk dat De Hart&Vaatgroep klankboord is en blijft voor de hart- vaatpatiënt. Graag zeg ik mij hiervoor in.

Ger Meesters

Zit thans ook in de ledenraad en gelet op de aanstaande ontwikkelingen en veranderingen, waar de huidige ledenraad nu al mee wordt geconfronteerd, denk ik dat mijn ervaring en kennis een verschil kunnen maken. Graag draag ik er toe bij te zorgen dat er enerzijds een goede verstandhouding is tussen de leden van de ledenraad onderling en anderzijds tussen bestuur en directeur.

Germaine Visser-Waterval

De Hart&Vaatgroep is een fantastische groep mensen die op een positieve manier belangenbehartiger is voor mensen met een hart- en/of vaatprobleem. Mijn dochter is verbonden aan Team Hartvrienden. Hierdoor heb ik een groot respect gekregen voor het werk van De Hart&Vaatgroep. ik wil mij actief inzetten voor  mensen die letterlijk een hart onder de riem nodig hebben.

Peter Michielse

Met het afnemen van de zorg, is een krachtige ledenraad meer als noodzakelijk. Ik was 20 jaar de voorzitter van patiëntenvereniging en ik was een aantal jaren voorzitter van De Hart&Vaatgroep regio Noord-Holland Noord. Die ervaring zet ik vol enthousiasme in voor een sterke belangenbehartiging.

Koos de Punder

Ik wil mij ervoor inzetten dat hart- en vaatpatiënten een zo goed mogelijke behandeling krijgen en het dagelijkse leven weer zoveel mogelijk weer kunnen oppakken. Voorlichting en leefstijlbegeleiding vind ik in dit kader het meest belangrijk. Door goede voorlichting en informatie krijgen de patiënten meer kennis over hun aandoening waardoor zij kunnen meebeslissen over hun behandeling. Een goede leefstijlbegeleiding draagt daarnaast bij aan de vitaliteit.

Hans Aupers

Graag wil ik hart- en vaatpatiënten enthousiast maken voor De Hart&Vaatgroep. Als er meer mensen op de hoogte zijn van de activiteiten kan de vereniging alleen maar groeien en meer organiseren. Ik heb gezien hoe belangrijk het is om ervaringen te delen. Zelf deelde ik mijn ervaring met mijn hartritmestoornis en ICD in de hart- en vaat cafés en in de diagnosegroepen. Twee van de mooie initiatieven van De Hart&Vaatgroep.

W.G.M. van Tilburg

Graag zet ik mij in voor voorlichting en belangenbehartiging van patienten.

Monique Kerkhoffs

Ik ben een kritische ervaringsdeskundige die, door veel te lezen, op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en De Hart&Vaatgroep. Ik ben gemotiveerd om me daar nog meer in te verdiepen. Tijdens verschillende bijeenkomsten heb ik de sfeer binnen De Hart&Vaatgroep geproefd en deze beviel me! Ik vind het een prachtige ontwikkeling dat de patiëntenparticipatie steeds belangrijker wordt, maar het kan altijd nog beter. Ik ben gemotiveerd en enthousiast om binnen de ledenraad van De Hart&Vaatgroep de belangen van de patiënten en hun partners te gaan behartigen.

Frits Berendes

Ik ben reeds een aantal perioden lid van de ledenraad en wil daar graag nog een periode aan vastknopen om de vereniging verder te versterken. Ik heb op zowel landelijk als regionaal niveau ervaring opgedaan, en heb vele goede contacten met zorgverleners, die in het belang van de patienten de vereniging kunnen dienen. Als lid van de ledenraad hecht ik grote waarde aan een goede samenwerking met het bestuur en het horen van de achterban omtrent actuele zaken.

Joost Eijkhout

In het belang van onze leden en patiënten wil ik bijdragen aan een moderne patiëntenvereniging met een sterke positie in de samenleving. Het belang van mensen met een hart- en/of vaataandoening en hun naasten staat daarbij voorop. Als lid zet ik mij enerzijds in voor een goede samenwerking met de  andere partijen in het veld (ziekenhuizen, andere patiëntenverenigingen, koepelorganisaties) en anderzijds voor een goede samenwerking tussen de onderdelen binnen de vereniging (diagnosegroepen, regioteams, bureau, bestuur e.d.).

Andries Verburgt

Als lid van de ledenraad wil ik actief bijdragen aan de belangenbehartiging van de leden en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Ik wil een essentiële bijdrage leveren aan het in gang gezette veranderingstraject van De Hart en Vaatgroep. Een onafhankelijke opstelling vind ik daarbij belangrijk.

Piet Schipperheyn

Ik vind het belangrijk dat mensen met ervaring in vrijwilligerswerk bij De Hart&Vaatgroep vertegenwoordigd zijn in de ledenraad, zodat daar de signalen en gevoelens vanuit de werkvloer besproken kunnen worden. De belangen van de hart- & vaatpatiënten en hun naasten dienen daarbij te alle tijde op de eerste plaats te komen.

Tjerk Beekman

Mijn gehele leven ben ik werkzaam geweest in de gezondheidszorg binnen diverse ziekenhuizen en verpleeghuizen, in verschillende functies. Dienstbaarheid is mijn drive, waarbij de cliënt /patiënt altijd centraal staat. Met mijn kennis en kunde vanuit de gezondheidszorg kan ik een positieve bijdrage leveren. Ik ben gemotiveerd om nu eens aan de andere kant van de tafel te zitten en de leden te vertegenwoordigen. Een positieve opstelling, belangstelling voor mensen, resultaatgerichtheid en samenwerking zijn voor mij daarbij de uitgangspunten.

Sylvia Roelofs

Sinds oktober 1998 ben ik vaatpatiënt door een medische blunder van een chirurg. Na een operatie ontving ik geen antistolling en kreeg ik een trombo-embolie. De longembolie is door een weekendarts aangemerkt als beknelde zenuw tussen mijn ribben, waardoor de trombose in mijn rechterbeen pas twee weken na de operatie ontdekt is. Dit met levenslange lichamelijke gevolgen. In deze moeilijke verwarrende tijd en de opkomst van het internet kwam ik terecht bij de Vereniging voor Vaatpatiënten en heb ik me aangesloten bij de Diagnosegroep Aderen. Ik heb veel geleerd over mijn vaataandoening en belangenbehartiging voor lotgenoten. Als lid van de ledenraad zet ik mij in voor meer zichtbaarheid van hart- en vaatpatiënten naar buiten, meer leden, het overbrengen van kennis aan elkaar en meer vrijwilligers in het land.

Judith Kuijpers

Van september t/m december 2016 was ik als relatiemanager patiënten werkzaam voor De Hart&Vaatgroep. Het versterken van de binding met patiënten en naasten stond in mijn opdracht centraal. De ontwikkelingen en activiteiten van De Hart&Vaatgroep volg ik nog steeds met veel belangstelling. Mijn drive en expertise liggen op het vlak van het verbeteren van de kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg. In de wirwar van alle betrokken (zorg)partijen staat de patiënt voor mij centraal. Vol enthousiasme bouw ik mee aan een vereniging die anticipeert op veranderingen in de maatschappij en het zorgveld.

Frank Huiskamp