Enquête onder onze beweegpartners

Na de bijeenkomst van april 2017 hebben we in juni een vragenlijst verzonden met daarin dezelfde vragen die we daar hebben besproken met de deelnemers. Deze enquête is door 21 van de 220 beweegpartners ingevuld. De antwoorden geven een indruk van wat hen bezig houdt, waar aandacht voor nodig is en aan welke communicatie behoefte is.

Algemene indruk
Uit de enquêtes blijkt dat er veel succesvolle beweegpartners zijn. Besproken werd of zij ook iets zouden kunnen betekenen voor 'minder succesvolle' partners. Deze hebben moeite om het hoofd financieel boven water te houden als vereniging, door teruglopende subsidies of door minder aangesloten sporters. Omdat dit onderwerp veel leeft, zetten we het voor een volgende bijeenkomst op de agenda.

Samenvatting
Hieronder een samenvatting van de antwoorden op de enquêtevragen.

Welke kenmerken heeft een beweegaanbieder en zijn aanbod?  De Hart&Vaatbeweegcoaches werken met hart- en vaatpatiënten. Zij moeten de volgende kenmerken hebben of kunnen bieden:

- Veiligheid/deskundigheid/geschoold zijn
- Vertrouwen
- Gezelligheid/sociale aspect

Welk toezicht op de kwaliteit van het beweegaanbod is nodig en op welke wijze kan De Hart&Vaatgroep daaraan bijdragen?

- Scholing (regulier)
- Minimale eisen aan docenten stellen
- Er is geen behoefte aan controle door regioteams (eventueel een periodieke steekproef)
- Toezicht op kwaliteit van het onderwijs

Hoe kan De Hart&Vaatgroep helpen bij het werven van bewegers?

- Meer onder de aandacht brengen bij zorgverzekeraars
- Meer aandacht bij ziekenhuizen/huisartsen/specialisten of bij de hartrevalidatie
- Meer media-aandacht

Welke vergoedingen zijn nodig om mensen optimaal van het beweegaanbod gebruik te kunnen laten maken en hoe kan De Hart&Vaatgroep redelijkerwijs bijdragen aan het verwerven daarvan?

- Bij zorgverzekeraars, door het beweegaanbod van De Hart&Vaatgroep onder de aandacht te brengen
- Pleiten bij gemeenten voor subsidiemogelijkheden

Bij welke overige voorzieningen of tegemoetkomingen kan De Hart&Vaatgroep bemiddelen?

- Aanschaf en onderhoud AED goedkoper regelen
- Financiële tegemoetkoming op de aanschaf van een AED

Hoe kunnen de beweegpartners de mensen die bij hen bewegen verleiden om meer betrokken te worden bij De Hart&Vaatgroep, bijvoorbeeld door lid te worden?

- Gastlidmaatschappen uitdelen bij de 'grotere' beweegaanbieders
- Sporters voorzien van informatiemateriaal van De Hart&Vaatgroep
- Eventueel via een regiovrijwilliger, bij een bezoek aan de beweegpartners
- Link van De Hart&Vaatgroep plaatsen op de website van de beweegpartners
- Verspreiding van de Vida onder beweegpartners anders inrichten

Welke bijdrage leveren beweegaanbieders voor de dienstverlening door De Hart&Vaatgroep?

- Promoten van De Hart&Vaatgroep bij de eigen sporters.

Op welke manier kan het contact tussen de beweegaanbieders en het bureau het beste vorm krijgen, om passend te zijn bij de samenwerking en de afspraken?

- Behoefte aan 'samenwerking' in de vorm van bijeenkomsten
- Nieuwsbrief verspreiden
- Regelmaat brengen in deze activiteiten als het gaat om communicatie met de beweegpartners.