Lidmaatschap opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden tegen het einde van het kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

  • De opzegging wordt binnen 1 week na ontvangst schriftelijk bevestigd.
  • Bij opzegging van het lidmaatschap vervalt automatisch de eventuele afgegeven machtiging.
  • Bij beëindiging van het lidmaatschap, blijft terugbetaling van reeds betaalde contributie achterwege
  • Het lopende jaar waarvoor u betaald heeft ontvangt u echter nog wel het magazine Vida en het regioblad.