Algemene voorwaarden lidmaatschap

1. Aanmelden
1.1 Aanmelden voor het lidmaatschap gebeurt schriftelijk of via de website www.hartenvaatgroep.nl
1.2 Aanmeldingsformulieren die onduidelijk of onvolledig zijn ingevuld worden geretourneerd.
1.3 De aanmelding wordt binnen één week na ontvangst schriftelijk bevestigd.

2. Lidmaatschap
2.1 Het lidmaatschap gaat in na betaling van de contributie.
2.2 De Hart&Vaatgroep gaat met de verstrekte gegevens zorgvuldig om. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.
2.3 Per adres ontvangt men maar één tijdschrift, ongeacht het aantal aangemelde gezinsleden.

3. Financiële aspecten van het lidmaatschap
3.1 Het verschuldigde contributiegeld kan op 2 manieren worden voldaan:
 a. Door middel van een machtiging welke het lid verstrekt aan De        Hart&Vaatgroep door ondertekening van het aanmeldingsformulier. Het lid machtigt De Hart&Vaatgroep het verschuldigde contributiegeld te incasseren en daartoe de bankinstantie van het lid opdracht te geven om het contributiegeld over te schrijven op de rekening van De Hart&Vaatgroep. Door aanmelding en acceptatie van de aanmelding wordt het contributiegeld onmiddellijk en opeisbaar verschuldigd;
 b. Door binnen de gestelde termijn de door De Hart&Vaatgroep toegezonden factuur te voldoen.
3.2 Bij betaling door middel van de machtiging wordt het contributiegeld binnen vier weken na ontvangst door De Hart&Vaatgroep van de bankrekening van desbetreffend lid afgeschreven.
 
4. Opzegging lidmaatschap
4.1Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk geschieden tegen het  einde van het kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
4.2 De opzegging wordt binnen één week na ontvangst schriftelijk bevestigd.
4.3 Bij opzegging van het lidmaatschap vervalt automatisch de eventuele afgegeven machtiging.
4.4 Bij beëindiging van het lidmaatschap, blijft terugbetaling van reeds betaalde contributie achterwege.

5. Beroep
5.1 Wanneer het aangevraagde lidmaatschap door het bestuur wordt afgekeurd dan kan  het aanstaande lid in beroep gaan bij de ledenraad. Dit moet schriftelijk ingediend  worden bij De Hart&Vaatgroep, Postbus 300, 2501 CH Den Haag.

6. Slotbepaling
Door ondertekening van de aanmelding verklaart het lid akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Deze uitgave van de Algemene Voorwaarden is geldig vanaf 1 januari 2009.